Risken med Goodwill

 

Goodwill uppstår när ett företag köper ett annat företag för ett pris som överstiger substansvärdet (justerat eget kapital per aktie).

Om tillgångarna i det köpta bolagets balansräkning är riktigt värderade så bör man kunna få ut bolagets substansvärde om man säljer ut tillgångarna och betalar skulderna. Detta är en trygghet om man skulle tvingas avveckla bolaget.

Har man dock betalt ett pris som överstiger substansvärdet så motsvaras den del som överstiger substansvärdet(goodwillvärdet)inte av några reella tillgångar i bolaget och blir alltså vid en avveckling ren förlust. Förekomsten av goodwill ökar alltså risken.

Goodwillvärdet uppstår i realiteten när avkastningen på det egna kapitalet överstiger(eller väntas överstiga) avkastningskravet på eget kapital. Man kan lite tillspetsat säga att köparen ersätter säljaren av ett företag för framtida vinster.

Goodwill innebär inget problem om ett företag infriar förväntningarna – bara om avkastningen faller.

Det bolag som tydligast visar risken med goodwill är nog söktjänstföretaget Eniro. Vid millenniumskiftet var man ett starkt bolag med bra intjäning. Sedan påbörjades en väldig förvärvsperiod där man satte i system att betala långt över substanvärde. Vid utgången av 2009 bestod 14,5 miljarder, av Eniros totala tillgångar på 17 miljarder, av goodwill. Det egna kapitalet var bara dryga 6 miljarder!

Branschen hade moderniserats och guldägget telefonkataloger mer och mer bytts ut mot onlinesökning som inte gav samma vinster. Lånefinansierade förvärv till priser över substansvärde visade sig nu vara en killer. Godwillvärdet framstod mer och mer som luft. Under 2010 och 2011 tvingades man skriva ner goodwillvärdet med ca 6 miljarder. Kvar fanns dock självklart alla lån vilket resulterade i inte bara en, utan två nyemissioner på sammanlagt 5 miljarder.

Trots en i grunden fortsatt solid intjäning, så riskerar Eniro att falla till följd av sin prekära balansräkning. Hela kassaflödet går till räntor och bankerna håller i yxan.

En lärdom är alltså att en investerare alltid ska titta på ett bolags balansräkning innan beslutet att köpa görs. Om större delen av det egna kapitalet består av goodwill bör varningslampan lysa. Kursutvecklingen i Eniros aktie illustererar denna risk. Nedgången är 95% – de senaste två åren.