Concordia Maritime – köpläge

 

Den internationella sjöfartsmarknaden befinner sig i bottenläge. Frakterna för torrlast (Baltic Dry Index) har på två år fallit med 75 procent och för olja (Spot/VLCC) med ca 80 procent. Detta innebär att de flesta rederier gör groteska förluster, och flera stora aktörer har ställt in betalningarna.

Orsaken till utvecklingen är en beställningshysteri av nya fartyg som utlöstes av de goda åren i mitten av decenniet. Tankflottan i världen har de senaste fem (5) åren ökat från ca 350 miljoner dwt till ca 450 miljoner dwt, d v s med nästan 30 procent. Tillgången på tankfartyg överstiger därför vida behovet, samtidigt som efterfrågan på olja i det korta perspektivet ser relativt svag ut.

Av förklarliga skäl har aktiekurserna för rederiaktier också nått historiska bottennivåer.

Sverige har endast några få mindre börsnoterade rederier kvar – i sig ett resultat av den svenska sjöfartspolitiken, som till skillnad från andra stater inte velat anpassa beskattningen så att konkurrenskraften kunnat bevaras.

Mitt i denna internationella turbulens finns emellertid ett svenskat rederi som står starkt, men som kursmässigt har dragits med i sjöfartsbranschens allmänna sammanbrott. Det är Concordia Maritime, som är noterat på OMX Small Cap. Kursen för Concordia Maritime har på två år fallit från ca 24 SEK till ca 11 SEK. Huvudägare i Concordia Maritime är Stenasfären, som också har en mycket stark ställning.

Concordia Maritime äger 11 hypermoderna produkttankfartyg (P-Max) som är väsentligt mindre (62500 dwt) än råoljetankers (100000 – 350000 dwt). Huvuddelen av fartygen är dessutom sysselsatta på långa fasta kontrakt (TC) med stabila motparter, vilket gör att man tjänar hyggligt med pengar.

Ledningen för bolaget gör nu bedömningen att marknaden för tankmarknaden för raffinerade produkter, som bensin och diesel mm, kommer att stärkas under 2013 och 2014. Några dramatiska tillskott av denna typ av tonnage kan heller inte väntas. Detta gynnar Concordia Maritime.

Concordia Maritime har en vinst per aktie om 1,77 SEK per aktie, vilket ger ett P/e-tal på synnerligen låga 6. Min bedömning är att vinsterna kommer att hävda sig relativt väl, även om vissa TC löper ut de närmaste åren. Med största sannolikhet kommer utdelningen att ligga kvar på nuvarande nivå om 1 SEK per aktie, vilket ger en direktavkastning om hela 9 procent.

Historiskt har det alltid varit köpläge i Concordia Maritime på denna kursnivå – och min bedömning är att det är det nu igen.